Content si bloguri pentru SEO

Intrarea Roma nr 3

Bucuresti Sector 2

8:30 AM - 7:00 PM

Luni - Vineri

GDPR

ContentHub, contenthub.ro, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii de editare a articolelor.

ContentHub prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume şi prenume, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, cod numeric personal, domiciliul/reşedinţa, serie şi număr act de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sănătate, înregistrări audio și video, prin mijloace manuale și electronice, destinate desfășurării activității de jurnalism sau pentru încheierea contractelor de muncă (în cazul angajaților).

Datele solicitate sunt necesare întocmirii articolelor de presă sau pentru evaluarea în vederea încheierii contractelor de muncă. Refuzul dvs. determină nefolosirea datelor și implicit neînregistrarea datelor în sistemul de stocare și prelucrare.

ContentHub respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale și terților implicați în procesul derulării contractelor de muncă.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de:

dreptul de acces;
de intervenţie asupra datelor;
dreptul de opoziție;
dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
dreptul de a se adresa justiţiei.
Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către ContentHub a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ContentHub sau prin email la adresa: office@contenthub.ro.

Pentru informaţii suplimentare vizitați: https://contenthub.ro/.

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate

Dreptul de a fi informat

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, ContentHub este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

scopul în care se face prelucrarea datelor;
informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
Pe pagina de internet a ContentHub este postată Politica de confidenţialitate;

Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicită consimţământul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la ContentHub (în calitate de operator), la cerere şi în mod gratuit o informare privind confirmarea faptului că datele care o privesc sunt prelucrate de acesta.

ContentHub este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Note:

(1) Persoana vizată poate solicita de la ContentHub informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la sediul societăţii. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(2) ContentHub este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.
Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai în următoarele situaţii:

decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.